ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย การเลือก การเลือกตั้ง การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทนและการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. ….” (วันที่ 23 มิถุนายน 2563 – 8 กรกฎาคม 2563)

  • by

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น

image_pdfimage_print