คำสั่งสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 1/2566
Skip to content

คําสั่งสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) ที่สภาการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ส่วนกลางและภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

  • by