คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

เรื่อง บัตรสมาชิก

อ่านคำถามและคำตอบเรื่องบัตรสมาชิกด้านล่าง หากคำถามและคำตอบไม่ใช่ที่ท่านต้องการ กรุณาส่งข้อความ คำถามมาถึงเราอีกครั้ง

1. ในการสมัครทำบัตรสมาชิก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ทุกด้าน)
  • ภาพถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ยศ คำนำหน้า (ถ้ามี)

* เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ

2. ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลตนเองในหน้าเว็บไซต์ได้ ต้องทำอย่างไร?

ให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-580 1157-8 ต่อ 16 หรือทาง Line หรือ Facebook

3. ส่งเอกสารทำบัตรสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกต้องทำอย่างไร?

ทางสำนักงานกำลังปรับปรุงระบบเครื่องทำบัตร หากเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการพิมพ์บัตรและจัดส่งให้ตามที่อยู่.

4. กรณีทางสภาส่งบัตรสมาชิกมาตามที่อยู่แต่ทางสมาชิกไม่ได้รับ แล้วถูกตีกลับมาที่สภา จะติดต่อขอรับได้อย่างไร?

  • มารับด้วยตนเองที่สภาการแพทย์แผนไทย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ประสงค์ให้สภาจัดส่งทางไปรษณีย์ เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระเงินหน้าเว็บไซต์

โอนเงินเข้า บัญชีสภาการแพทย์แผนไทย ธนาคารกรุงไทย 142-0-17538-6 เสร็จแล้วแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

มาที่ E-mail : thaimed.or.th@gmail.com

เรื่อง ใบอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

อ่านคำถามและคำตอบ เรื่อง “ใบอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย” ด้านล่าง หากคำถามและคำตอบไม่ใช่ที่ท่านต้องการ กรุณาส่งข้อความคำถามมาถึงเราอีกครั้ง

1. ขอรับใบอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ทุกด้าน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก
  • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์จากคณะกรรมการทางวิชาชีพ
  • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
  • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ยศ คำนำหน้า (ถ้ามี)

                       * เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ

2. ขอแก้ไขชื่อ สกุล ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตัวจริง
  • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน

3. ขอใบแปล ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

เรื่อง บัตรสมาชิก

อ่านคำถามและคำตอบเรื่องบัตรสมาชิกด้านล่าง หากคำถามและคำตอบไม่ใช่ที่ท่านต้องการ กรุณาส่งข้อความ คำถามมาถึงเราอีกครั้ง

1. ในการสมัครทำบัตรสมาชิก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ทุกด้าน)
  • ภาพถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ยศ คำนำหน้า (ถ้ามี)

* เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ

2. ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลตนเองในหน้าเว็บไซต์ได้ ต้องทำอย่างไร?

ให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-580 1157-8 ต่อ 16 หรือทาง Line หรือ Facebook

3. ส่งเอกสารทำบัตรสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกต้องทำอย่างไร?

ทางสำนักงานกำลังปรับปรุงระบบเครื่องทำบัตร หากเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการพิมพ์บัตรและจัดส่งให้ตามที่อยู่.

4. กรณีทางสภาส่งบัตรสมาชิกมาตามที่อยู่แต่ทางสมาชิกไม่ได้รับ แล้วถูกตีกลับมาที่สภา จะติดต่อขอรับได้อย่างไร?

  • มารับด้วยตนเองที่สภาการแพทย์แผนไทย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ประสงค์ให้สภาจัดส่งทางไปรษณีย์ เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระเงินหน้าเว็บไซต์

โอนเงินเข้า บัญชีสภาการแพทย์แผนไทย ธนาคารกรุงไทย 142-0-17538-6 เสร็จแล้วแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

มาที่ E-mail : thaimed.or.th@gmail.com

เรื่อง ใบอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

อ่านคำถามและคำตอบ เรื่อง “ใบอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย” ด้านล่าง หากคำถามและคำตอบไม่ใช่ที่ท่านต้องการ กรุณาส่งข้อความคำถามมาถึงเราอีกครั้ง

1. ขอรับใบอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ทุกด้าน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก
  • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์จากคณะกรรมการทางวิชาชีพ
  • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
  • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ยศ คำนำหน้า (ถ้ามี)

                  * เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ

2. ขอแก้ไขชื่อ สกุล ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตัวจริง
  • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน

3. ขอใบแปล ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน