Skip to content

ทะเบียนรายชื่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ตามที่ สภาการแพทย์แผนไทย กำหนดหรือรับรอง จนถึงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายชื่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ตามที่ สภาการแพทย์แผนไทย กำหนดหรือรับรอง

1) หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
2) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
3) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
4) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
5) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
6) หลักสูตร การแพทย์พื้นบ้านไทย : การตอกเส้นเพื่อการบำบัด อนุมัติเมื่อ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
7) หลักสูตร หัตถการทางการแพทย์แผนไทย : เหยียบเหล็ก อนุมัติเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
8) หลักสูตร หัตถการทางการแพทย์แผนไทย : การขิดเส้น อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
9) หลักสูตร การนวดไทย : นวดอันตพฤก (จตุรพฤกษ์) อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
10) หลักสูตร การนวดไทย : นวดไทยสำหรับนักกีฬา อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
11) หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทยด้านการบริการดูแลสุขภาพ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
12) หลักสูตร ผู้ตรวจมาตรฐานการแพทย์แผนไทย อนุมัติเมื่อ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

1) หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

2) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐

3) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

4) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

5) หลักสูตร วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย อนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

6) หลักสูตร การแพทย์พื้นบ้านไทย : การตอกเส้นเพื่อการบำบัด อนุมัติเมื่อ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

7) หลักสูตร หัตถการทางการแพทย์แผนไทย : เหยียบเหล็ก อนุมัติเมื่อ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

8) หลักสูตร หัตถการทางการแพทย์แผนไทย : การขิดเส้น อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

9) หลักสูตร การนวดไทย : นวดอันตพฤก (จตุรพฤกษ์) อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

10) หลักสูตร การนวดไทย : นวดไทยสำหรับนักกีฬา อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

11) หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทยด้านการบริการดูแลสุขภาพ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

12) หลักสูตร ผู้ตรวจมาตรฐานการแพทย์แผนไทย อนุมัติเมื่อ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖