Skip to content

นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการมูลนิธิรวมพัฒน์ ได้นำคณะเข้าร่วมหารือในรายละเอียดความร่วมมือกับทูตพาณิชย์ออสเตรีย ประจำประเทศไทย

วันที่ 28 ก.ย. 65 ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมกับ นายธนภัทร บัวลอย ผู้อำนวยการมูลนิธิรวมพัฒน์ ได้นำคณะเข้าร่วมหารือในรายละเอียดความร่วมมือต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า กับ Dr.Georg Weingartner ทูตพาณิชย์ออสเตรีย ประจำประเทศไทย ณ แผนกพาณิชย์ สถานทูตออสเตรีย

ในการนี้ทางคณะได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากทางออสเตรียเป็นอย่างดี พร้อมได้รับข้อมูลถึงความต้องการบุคลากรด้านนวดไทยในออสเตรียและยุโรป รวมถึงประเด็นห่วงใยจากสถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรด้านนวดไทยที่ถูกกฎหมายทั้งในออสเตรียและประเทศอื่นๆในยุโรป อันทำให้ปัจจุบันบุคลากรด้านนวดไทยที่อยู่ในออสเตรียและยุโรปในปัจจุบัน มักไม่ใช่และไม่ใช้คนไทย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและความยอมรับมาตรฐานของวิชาชีพนวดไทยในระดับโลกต่อเนื่องไปยังอนาคตอีกเป็นอย่างมาก อีกทั้งร้านนวดไทยหลายแห่งในออสเตรียก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบถึงมาตรฐานว่าเหมาะสมกับวิชาชีพนวดไทยจริงหรือไม่

จึงได้ร่วมกันกำหนดแผนงานขับเคลื่อนออกเป็น 3 ระยะร่วมกัน ได้แก่ ระยะที่ 1 หารือกับตัวแทนผู้ประกอบร้านนวดไทยของออสเตรียที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงจากชาวออสเตรีย เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันสร้างต้นแบบที่เหมาะสม ระยะที่ 2 จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือนวดไทยและฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่อยู่ในออสเตรียและยุโรปเพื่อทำให้มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายของออสเตรีย ระยะที่ 3 ร่วมกันยกระดับความร่วมมือระหว่างรัฐและกำหนดมาตรฐานในการดำเนินการนำเข้าบุคลากรด้านนวดไทยไปสู่ประเทศออสเตรียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกเชงเกนอันจะเป็นประตูสู่ยุโรปซึ่งเป็นตลาดงานมูลค่าสูงของโลกต่อไป