Skip to content

นายกสภาฯ เข้าหารือ บก.ปคบ. และกก.๔ บก.ปคบ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการฝ่าฝืนและกระทำความผิด ตาม พรบ.วิชาชีพฯ

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๖ พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เข้าหารือ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และ ทีมเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.๔ บก.ปคบ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการฝ่าฝืนและกระทำความผิด ตาม พรบ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนับจากนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนไทยให้สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป