Skip to content

นายกฯสภาแพทย์แผนไทย จับมือ ม.ราม เปิดตลาดงานแผนไทย สู่โลกอาหรับ 2.2พันล้านคน ผ่านกลไก ศอ.บต. 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 26 ก.ค. 66 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาการณ์แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิยาลัยรามคำแหง

ทั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเป็นมหาวิทยาลัยหลักแห่งเดียวของประเทศที่ถูกกำหนดให้ทำเรื่องตลาดวิชาในกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) ในปัจจุบัน

โดย สภาการแพทย์แผนไทย จะช่วยสนับสนุนในการรับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บเป็นธนาคารหน่วยกิต สำหรับการเทียบโอนในการรับใบอนุญาตวิชาชีพหรือใบปริญญาบัตรภายใต้ระบบการศึกษาต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย” ซึ่ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อมและความต้องการเพื่อนำไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เป็นประตูสู่ตลาดโลกอาหรับ ซึ่งมีขนาดประชากรสูงถึง 2,200 ล้านคน และมีความต้องการ บุคลากร สินค้า และบริการเพื่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ความต้องการบุคลากรผู้ให้บริการนวดไทยในประเทศมาเลเซีย จำนวน 2,000 คน หรือ วัตถุดิบเครื่องปรุงตำรับอาหารไทย ในประเทศมาเลเซีย มูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาท เป็นต้น