Skip to content

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542