Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) ที่ 49/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รหัสประจำตัวในการสอบ ที่นั่งสอบ ตารางวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566


ประกาศคณะอนุกรรมฯ ฉบับที่ 49/2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประเภท ป (วิชา เวชกรรมไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประเภท ป (วิชา เภสัชกรรมไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประเภท ป (วิชา ผดุงครรภ์ไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประเภท ป (วิชา นวดไทย)