Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ที่ 50/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รหัสประจำตัวสอบ ที่นั่งสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)