Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ ฉบับที่ 34/2565 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาล ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565