Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ ฉบับที่ 35 /2565 เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือ สถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565