ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยที่ ๒๕/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมครูแพทย์แผนไทยและได้รับหนังสือสำคัญ แสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗)

  • by