ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่สภาฯได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์ และรับด้วยตนเอง