Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 40/2566 เรื่อง การรับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทย (ต่ออายุหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย) ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ประจำปี พ.ศ. 2566

▶️ เข้าสู่ระบบสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยฯ ที่เว็บไซต์ https://thaimed.v2vservice.com/teacher-registed

▶️ ดาวน์โหลดประกาศฯ ที่