Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 44/2566 เรื่อง วัน เวลา สถานที่เข้าดูผลการอุทธรณ์ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) ประจำปี 2566