ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 19 /2562 เรื่อง การฝึกอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 19 /2562 เรื่อง การฝึกอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ตามเอกสารแนบ