Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 16 /2566 เรื่อง วิธีการสอบภาคทฤษฎี วิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ส่วนกลางและภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. 2566