ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๒๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมครูแพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

  • by