Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 19/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมครูแพทย์แผนไทยและรับหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 (รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566)