Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 20 /2566 เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566