Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 24 /2566  เรื่อง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556