Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 25 /2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบหลักฐานการสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566