Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 26 /2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบหลักฐานการสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 – 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566