Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 33 /2566 เรื่อง ขอคืนค่าธรรมเนียมไปรษณีย์

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย รับค่าธรรมเนียมไปรษณีย์คืน สำหรับการชำระบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ 2565-2568 ได้ที่