Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 51/2566 เรื่อง ข้อปฏิบัติการจัดสอบและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 (2) ภาคปฏิบัติและขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566