Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 72/2566 เรื่องวันเวลาสถานที่เข้าดูผลการอุทธรณ์ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2) ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2566