Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 77/2566 เรื่อง การจำหน่ายรายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยออกจากฐานข้อมูลสภาการแพทย์แผนไทย