ประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อมูลหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อมีสิทธิในการเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15(3)