Skip to content

สภาการแพทย์แผนไทย รับมอบ องค์พระพุทธไภษัชยคุรุ พร้อมประดับตราฯ เป็นเครื่องบูชา สำหรับ ผู้ส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ และคณะฯ รับมอบ พระพุทธไภษัชยคุรุ พร้อมให้เกียรติประดับตราสัญลักษณ์สภาการแพทย์แผนไทยบนองค์พระฯ จาก มูลนิธิรวมพัฒน์ เพื่อนำไปเป็นเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน ให้กับผู้ส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทย หรือ อโรคยาสถานต่างๆ ตามธรรมเนียมศักดิ์สิทธิ์ นับแต่ก่อนยุคกรุงสุโขทัย