Skip to content

สภาแพทย์แผนไทย จับมือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เปิดโมเดลสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วย “หมอสังคม”ผ่านไลน์ “@socialdoctor” มุ่งรวมพลังคนดี สร้างวิธีรักษาสังคมไปด้วยกัน

วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สวทช. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และคณะทำงาน เพื่อร่วมกันหารือถึงรูปแบบการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันด้วยมิติใหม่ โดยนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มายกระดับศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้มีมาตรฐานทั้งคุณภาพและบริการ โดยเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมา ตามตําราการแพทย์แผนไทยหรือจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ให้เป็นที่ยอมรับ โดย อาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ พืชสมุนไพร เป็นต้น


ผศ.ดร.วีรชัย กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นระบบนิเวศน์ในการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญ มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน องค์ความรู้ บุคลากรวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้านวัตกรรมและการบริการ และมีเครือข่ายอุทยานวิทยศาสตร์ภูมิภาคอยู่ทั่วประเทศ ตนจึงอยากให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์อุทยานวิทยศาสตร์ในวงกว้าง จึงได้เชิญท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนด้วยภูมิปัญญาไทย ที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รอดพ้นวิกฤติโรคระบาดได้ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อหารือต่อยอดโดยการวางระบบมาตรฐานคุณภาพ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่จากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็น”


ดร.ชนิญญา กล่าวว่า “ด้วยองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์แผนไทย อันเป็นศาสตร์เพื่อการดูแลชีวิตคนไทยแบบองค์รวม ได้แก่ กาย ใจ/อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ จากฐานทรัพยากรที่มีในประเทศ ซึ่งได้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาของชาติ ย่อมหมายถึงศาสตร์ดังกล่าวย่อมมีพื้นฐานและสามารถใช้ดูแลชีวิตคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรใกล้ตัวที่คนไทยทุกคนสามารถผลิตได้ ครอบครองได้ หากสามารถนำเอา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อทำการขยายผล และปรับแปลงให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เมื่อถูกนำไปใช้แก้ปัญหาให้กับคนไทยได้มากขึ้น ย่อมหมายถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ ด้วยทรัพยากรที่คนไทยทุกคนสามารถสร้างเองได้ ครอบครองได้ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยที่เข้มแข็งได้ โดยตนอยากจะหาจุดเริ่มต้นง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ คือ เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมเป็นสมาชิกในระบบ“หมอสังคม”ผ่านบัญชีไลน์ @socialdoctor ซึ่งจะมีระบบเชื่อมโยงผู้คน สร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการช่วยกันแก้ไขปัญหาระหว่างกันเอง อันจะเป็นการแยกย่อยปัญหาสังคมก้อนใหญ่ๆ ให้ถูกแก้ไขได้ จากการรวมพลังของประชาชนทีละส่วน ทั้งนี้สภาแพทย์แผนไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จะผนวกองค์ความรู้จากศาสตร์การแพทย์แผนไทยเข้าไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทางด้านสุขภาวะของสังคมในระบบดังกล่าวได้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะยกระดับการรักษาของศาสตร์การแพทย์แผนไทยจากรายบุคคล เป็นการรักษาสังคมได้ ด้วยโมเดล หมอสังคม ผ่านระบบไลน์ @socialdoctor ได้”

ร่วมออกแบบ นิยาม “หมอสังคม” ในแบบของคุณ

1.หมอแผนไทย 2.หมอแผนปัจจุบัน 3.หมอหน้า 4.หมอตา 5.หมอรักษาคน 6.หมอรักษาสัตว์ 7.หมอรักษาต้นไม้ 8.หมอรักษาใจ 9.หมอนวด 10.หมอดู 11.หมอความ 12.หมอดูแลสุขภาพ 13.หมอดูแลสวนต้นไม้ 14.หมอดูแลธุรกิจ 15.หมอดูแลการตลาด 16.หมอดูแลภาพลักษณ์ 17.หมอดูแลการขาย 18.หมอซ่อมบ้าน 19.หมอซ่อมเครื่องจักร 20.หมอซ่อมรถ 21.หมอซ่อมแอร์ 22.หมอซ่อมเสื้อผ้า 23.หมอซ่อมหน้าผม 24.หมอซ่อมสังคม ฯลฯ

ร่วม นิยาม หมอสังคม ในแบบ ของคุณ
คุณเป็นได้ ทั้งผู้ให้ และ ผู้รับ
ร่วมรักษาสังคมไปด้วยกัน ผ่านระบบ “หมอสังคม”