Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565