Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 10/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตราา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

**รายชื่อผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม**

รายชื่อผู้ขอไม่สอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยเป็นผู้มีสิทธิสอบในครั้งนี้

หมายเหตุ ** รายชื่อจะอยู่รวมในรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ**