Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 11/2565 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจ (Antgen Test Kit) ของผู้เข้าสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2565