Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 12/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)