Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 3 ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 3 แล้ว และมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสการสอบ 2565-1