Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 13/2565 เรื่อง ข้อปฏิบัติการจัดสอบและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 (2) (ข) ประจำปี พ.ศ. 2565