Skip to content

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น. » พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง กับ สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย ณ ห้องประชุมทรัพย์ คีรี ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ในการนี้ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


?รายงานโดย : นายชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย