Skip to content

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 น. » พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เข้าพบประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข *ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อสนับสนุนการกำหนดให้ตำแหน่งแพทย์แผนไทยได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ซึ่งท่านประธานกรรมาธิการรับว่าจะทำหนังสือสนับสนุนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบถาม เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง *โอกาสนี้ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งนายกสภาการแพทย์แผนไทยของ พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการด้วย

✍️ ความเป็นมา(โดยย่อ) ด้วยตำแหน่งแพทย์แผนไทยซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสหวิชาชีพ เช่นเดียวกับ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ ที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)นั้น ในขณะนี้ตำแหน่งแพทย์แผนไทยยังไม่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดตำแหน่งแพทย์แผนไทยขึ้นภายหลังที่มีการกำหนดการรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ซึ่งต่อมาชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐ (ประเทศไทย) ได้ร้องทุกข์ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีและดำเนินการติดตามทวงถามความคืบหน้ามาโดยตลอด แต่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังไม่ได้ดำเนินการ พิจารณาแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมของชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐแต่อย่างใด

? สภาการแพทย์แผนไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งแพทย์แผนไทยสมควรได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวและระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (ก.พ.) ดำเนินการได้ล่วงเลยมาเกินกว่า 7 ปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้า นายกสภาฯจึงได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อการสนับสนุนดำเนินการให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามทวงถามสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เร่งพิจารณาอนุมัติให้ตำแหน่งแพทย์แผนไทยได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและลดความเหลื่อมล้ำทางวิชาชีพ


?รายงานโดย : นายชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย