Skip to content

วันที่ 31 ส.ค.65 เวลา 8.00 น. นายกสภาการแพทย์แผนไทยและอธิการบดี ม.รามคำแหง ทำความตกลงเรื่องวิชาการ เริ่มต้นจากการให้บริการสนามสอบแพทย์แผนไทย ก. และจะต่อด้วยการพัฒนาวิชาชีพ การทำโครงการศึกษาวิจัยพืชเสพติดทางการแพทย์ ฯลฯ