สภาการแพทย์แผนไทยขอเชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ “ร่างข้อบังคับสภาการแพทย์ไทย ว่าด้วย การจัดเอกสารให้แก่สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ….” ตั้งแต่วันที่ 1-16 มีนาคม 2564 ทางช่องทางที่กำหนด โดยสามารถอ่านรายละเอียด หรือดาวน์โหลดเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้

  • by

แบบแสดงความคิดเห็น