Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 18/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคกลาง

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคกลาง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคเหนือ

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคเหนือ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคใต้

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 12(2)(ก) ศูนย์สอบภาคใต้

หมาเหตุ : ผู้สมัครสอบ ที่ใช้ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย
ที่อยู่ 514 หมู่ที่ 10 ซอยสุขาภิบาล 2 ตำบาลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ที่ปรากฏในใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองฯ ให้ดำเนินการติดต่อที่ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย