Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 45/2565 เรื่อง ข้อปฏิบัติการจัดสอบและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12(2) (ก) ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

  • by