Skip to content

ข่าวการประชุมสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2565 (1 ก.ค. 2565)

สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2565 » ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  เร่งเดินหน้าดำเนินงานภารกิจของสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

 1. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ การแจ้งเปลี่ยนชื่อคณะของวิทยาลัยนครราชสีมา ในการปรับโครงสร้างการบริหารระดับคณะวิชาของวิทยาลัยนครราชสีมา จัดตั้ง “คณะสหเวชศาสตร์”

 2. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ การแจ้งเปลี่ยนชื่อคณะของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการเปลี่ยนชื่อจากเดิมคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็น “คณะสหเวชศาสตร์”

 3. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ การแจ้งขอย้ายสังกัดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีการย้ายสังกัดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยจากพยาบาลศาสตร์ เป็น “คณะวิทยาศาสตร์” 

 4. คณะกรรมการสภาฯ มีมติรับทราบ ตามรายงานประจำปีการศึกษาของสถาบันการศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ประจำปี 2563 (มคอ.7) ทั้ง 24 สถาบันการศึกษาฯ

 5. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการแพทย์พื้นบ้าน” เพื่อดำเนินการประเมินหรือสอบผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย ในการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย (ค) 

6. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวิชาการตามมาตรา 12 (2) (ก)” เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับรองงานสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ (ก) 

7. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ “แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวิชาการตามมาตรา 12 (2) (ข)” เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับรองงานสถาบันการศึกษาฯ (ข) 

 8. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ “แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12 (2) (ก) ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕” และปฏิทินการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ (ก) ประจำปี 2565 

 9. คณะกรรมการสภาฯ มีมติอนุมัติ “การขอต่ออายุหนังสือสำคัญแสดงความเป็นครูแพทย์แผนไทย” ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เพิ่มเติม) จากที่ได้รับอนุญาตฯ

—————————————

นายชนาณัติ แสงอรุณ  ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย
ผู้สรุปข่าวการประชุม