Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและบัตรสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์จัดส่งไปรษณีย์และมารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565