Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 54/2565 เรื่อง ขยายเวลาการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)