Skip to content

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 20/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฯ