Skip to content

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 46/2565 เรื่อง รับสมัครการอบรมครูแพทย์แผนไทย(ต่ออายุหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย) ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ประจำปี พ.ศ. 2565

  • by