Skip to content

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 10:30 น. » พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย นายหลักทอง ใบสะอาด เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย นางสาวนุสรา อุปเสน เหรัญญิก และนายชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย มาตรา 12 (2) (ข) ขั้นตอนที่ 1 และ2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี