Skip to content

ข่าวการประชุมสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2565 (26 ส.ค. 2565)

?สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2565 » ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

? พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เร่งเดินดำเนินงานภารกิจของสภาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

 1. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้มีปรับปรุงข้อมูลรายชื่อสถาบันฯ(ก) และสถาบันการศึกษา (ข) ทั้งสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองให้เป็นปัจจุบัน และทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย www.thaimed.or.th เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกและประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย
 2. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล (ก) ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการรับรอง (ต่ออายุ) จำนวน 11 แห่ง มีดังนี้
  (1) สถาบันบ้านมณีรินทร์ คลินิกการแพทย์แผนไทย
  (2) สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  (3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  (4) โรงเรียนเวชศาสตร์แผนไทยสงขลา
  (5) โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา จ.ขอนแก่น
  (6) โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย จ.เชียงใหม่
  (7) โรงพยาบาลพนัสนิคม
  (8) ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอกสามพราน นครปฐม
  (9) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  (10) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  (11) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯและการขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยของสถาบันการศึกษา (ข) ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับการรับรองแล้ว จำนวน 3 แห่ง มีดังนี้
  (1) หลักสูตรวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เปลี่ยนแปลงข้อมูล)
  (2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  (3) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 4. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12 (2) (ข) ขั้นตอนที่ 1 – 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 5. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ปฏิทินการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปี 2566
 6. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ในการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาฯ คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษาฯ
 7. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้มีการลงบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กับสภาการแพทย์แผนไทย ในการดำเนินโครงการงานบริการของโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 8. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบสารสนเทศ ระหว่างบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สภาการแพทย์แผนไทย และมูลนิธิรวมพัฒน์ เพื่อเดินหน้าพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของสภาการแพทย์แผนไทย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกให้เข้าถึงระบบสารสนเทศได้ง่าย
 9. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดทำและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสภาการแพทย์แผนไทย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 10. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและกำหนดมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย และรับรองให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันในการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (มคอ.1)

» นายชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย
ผู้สรุปข่าวการประชุม