Skip to content

คำสั่งสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 31/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี ผู้เข้าสอบใช้เครื่องมือสื่อสาร ภายในห้องสอบ